Zespół Interdyscyplinarny

Zespół Interdyscyplinarny to zespół osób, specjalistów, których celem jest koordynowanie systemem przeciwdziałania przemocy domowej na obszarze gminy Opatówek.

Zespół Interdyscyplinarny na terenie gminy Opatówek został powołany Zarządzeniem Wójta Gminy Opatówek
nr 9/2011 z dnia 23 marca 2011r.

Do zadań Zespołu Interdyscyplinarnego w szczególności należy:
  • diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
  • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie,
  • inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,
  • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach  i możliwościach udzielenia pomocy
    w środowisku lokalnym,
  • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

W ramach zespołu tworzone są grupy robocze, które pracują na rzecz rodzin i osób doświadczających przemocy.

Do zadań grup roboczych należy, w szczególności:

  • opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach występowania przemocy w rodzinie,
  • monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy,
  • dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań.

Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych i zawodowych.

Skład osobowy Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Opatówek:

Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego – Adela Pokojowczyk – Pracownik Socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatówku.

Wiceprzewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego – Tomasz Dyrdziak – p.o. Komendata Komisariatu Polilcji w Opatówku.

Violetta Galant – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Arleta Kwiecińska – Kurator Specjalista I Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej wykonującego orzeczenia w sprawach karnych Sądu Rejonowego w Kaliszu

Jolanta Kasprzak – Kurator Sądu Rejonowego w Kaliszu.

Małgorzata Rektor – Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Starszy Specjalista Pracy Socjalnej

Anna Nowińska – Psycholog – Szkoła Podstawowa w Opatówku.

Renata Szlenkier – Pedagog – członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Szkoła Podstawowa w Tłokini Wielkiej

Barbara Koser – Pielęgniarka Środowiskowa – Gminny Ośrodek Zdrowia  w Opatówku.

Ewelina Kasprzak – Wychowawca Świetlicy Środowiskowej „Słoneczko” w Opatówku

Elżbieta Fingas-Waliszewska – Prokurator Prokuratury Rejonowej w Kaliszu.

Halina Marszał – Sroczyńska – Wiceprzewodnicząca Gmiennej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Paulina Jakóbczak – Pedagog Szkoły Podstawowej w Chełmcach.

Joanna Sieradzka – Młodszy Asystent Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatówku.

Anna Grajczyk – Pedagog Szkoły Podstawowej w Rajsku.

Agata Urbańska – Pracownik Socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatówku

Print Friendly, PDF & Email