UNPLUGGED

7,10 grudnia 2020 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku skoordynował realizacjęszkolenia w zakresie realizacji szkolnego programu wychowawczo – profilaktycznego adresowanego do uczniów w wieku 12-14 lat oraz ich rodziców .”Program Profilaktyczny Unplugged” dla kadry pedagogicznej placówek oświatowych gminy Opatówek (10 osób).

Warsztaty zrealizował Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu. Program Profilaktyczny Unplugged został opracowany w celu jest ograniczenia używania substancji psychoaktywnych (alkohol, tytoń, narkotyki) przez młodzież w wieku 12-14 lat. Cele szczegółowe: zmiana postaw i opinii  wobec używania substancji psychoaktywnych, nabycie przez uczniów umiejętności chroniących przed używaniem substancji psychoaktywnych, zwiększenie kompetencji wychowawczych rodziców uczniów biorących udział w program.

„Unplugged” jest programem profilaktycznym, który oparty jest na strategii Wszechstronnego Wpływu Społecznego (CSI). Podstawy teoretyczne wywodzą się z teorii uodparniania postaw McGuire, teorii uzasadnionego działania Ajzena i Fishbeina oraz teorii społecznego uczenia się Bandury. Teorie te opierają się na założeniu, że zachowanie człowieka determinowane jest przez wpływ takich czynników, jak: postawy, normy społeczne, modelowanie, presja grupy. W myśl tych teorii ludzie decydując się na określone zachowania kierują się subiektywnymi przekonaniami na temat tego, co myślą i w jaki sposób się zachowują inni członkowie grupy. Subiektywne przekonania o postawach innych ludzi nie odzwierciedlają stanu faktycznego i przybierają postać tzw. błędnych przekonań normatywnych. Według wyżej wymienionych teorii to, czy podjęte zostaną przez jednostkę zachowania prozdrowotne lub ryzykowne w dużej mierze zależy od tego, które z tych zachowań postrzegane są jako powszechne i akceptowane społecznie. Postrzeganie zachowań ryzykownych takich, jak np. używanie substancji psychoaktywnych, jako dominujących i akceptowanych społecznie sprzyja nasilaniu się tego rodzaju zachowań problemowych. Natomiast przekonanie o małym rozpowszechnieniu zachowań prozdrowotnych zniechęca jednostki do angażowania się w zachowania korzystne dla ich zdrowia.

Uczestnicy szkolenia otrzymali materiały profilaktyczno – edukacyjne i nabyli uprawnienia do przeprowadzenia zajęć Programu „UNPLUGGED”.

Realizacja w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii gminy Opatówek na 2020 rok.

Print Friendly, PDF & Email