Świetlica środowiskowa Słoneczko

Świetlica Środowiskowa „Słoneczko” jest placówką wsparcia dziennego prowadzoną w formie opiekuńczej o charakterze profilaktycznym mającym na celu zapobieganie niedostosowaniu i sieroctwu społecznemu dzieci i młodzieży oraz zapewnienie pomocy rodzicom mającym poważne trudności w sprawowaniu opieki i wychowaniu dzieci. Świetlica przeznaczona jest dla dzieci uczęszczających do szkoły podstawowej, z rodzin z problemem alkoholowym, z utrudnioną socjalizacją, z zaburzeniami zachowania, mających trudności w nauce, wychowujące się trudnych warunkach materialnych i wychowawczych. Świetlica prowadzona jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku. Przyjmuje dzieci na prośbę, na wniosek rodzica lub opiekuna prawnego, skierowania Sądu.

Celem działalności jest praca na rzecz dzieci i środowiska lokalnego. Zapewnia opiekę dzieciom po zajęciach szkolnych. Zadania placówki to pomoc w odrabianiu prac domowych i nauce, dożywianie, kształtowanie prawidłowych nawyków, naukę współzawodnictwa i współdziałania przez aktywne formy spędzania czasu bez nałogów, naukę odpowiedzialności za wspólne dobro, tworzenie miłej i serdecznej atmosfery w grupie, naukę ponoszenia konsekwencji za własne postępowanie, rozwijanie umiejętności, uczestnictwo z spotkaniach kulturalnych, naukę poszanowania tradycji świąt oraz ciągłości kulturowej, upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej i dbałości o zdrowie, aktywny wypoczynek, krajoznawstwo.

Placówka organizuje również dla rodziców indywidualne rozmowy motywujące do pracy z rodziną, porady w sytuacjach kryzysowych, wspomaga rodziców w procesie opiekuńczym i wychowawczym, pomoc psychologiczną co między innymi przyczyna się do utrzymania dzieci w rodzinie. Organizuje spotkania grupowe – integracja, wymiana spostrzeżeń i doświadczeń, upowszechnia zasady kultury zdrowotnej i dbałości o zdrowie, wspomaga rodziny w procesie wychowawczym, uczy umiejętności organizacji spędzania czasu wolnego bez nałogów, wyjazdy integracyjne, pomoc w organizowaniu kariery szkolnej dziecka oraz w prawidłowym opiniowaniu zachowania dziecka.

Świetlica Środowiskowa „Słoneczko” pracuje również na rzecz środowiska lokalnego poprzez współpracę z innymi instytucjami. Dysponuje i udostępnienia plac zabaw „Kraina Marzeń” – bezpieczne miejsce spędzania czasu dla rodzin.

Dane adresowe

Świetlicy Środowiskowej ‚ Słoneczko”
62-860 Opatówek ul. Poprzeczna 2

Świetlica czynna od poniedziałku do piątku
godz. pracy Świetlicy 9.30- 17.30

Telefon: 62 7618026

Print Friendly, PDF & Email