Stypendia i zasiłki socjalne

Na podstawie art. 104, art. 107 §1 i § 3 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2023r. poz. 775 ze zm.), art. 90n ust.1 w związku z art. 90d ust. 1 i 7 Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2021r. Poz. 1915 ze zmianami) §1 pkt. 1 lit. b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 lipca 2021r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. z 2021r. poz. 1296) § 3 ust. 2 Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Opatówek (Uchwała nr 128/19 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 30 grudnia 2019r.) oraz upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatówku do prowadzenia postępowania w sprawach pomocy materialnej o charakterze socjalnym (Uchwała nr 193/12 Rady Gminy Opatówek z dnia 14 czerwca 2012r.) dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Opatówek przysługuje pomoc materialna o charakterze socjalnym w postaci stypendium szkolnego oraz zasiłku szkolnego.

Pomoc materialna przysługuje:

  • uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
  • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków dla dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu głębokim, uczęszczającym na zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze oraz upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizujący odpowiednio obowiązek szkolny i obowiązek nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
  • uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
  • słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 r. życia.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, tzn. gdy dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 600,00zł.– zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 lipca 2021r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Dodatkowymi przesłankami uzasadniającymi przyznanie takiej pomocy jest: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna. Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych. Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie dłuższy niż od września do czerwca w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – na okres nie dłuższy niż od października do czerwca w danym roku szkolnym.

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Zostaje on udzielony jednorazowo w formie świadczenia pieniężnego lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym. Ma on być przeznaczony na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymanego stypendium szkolnego. Jednakże może być on przyznany jeden raz w stosunku do jednego zdarzenia losowego. Kwestią wartą zapamiętania jest fakt, iż o zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Wnioski o stypendia i zasiłki szkolne można pobrać od połowy sierpnia w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Opatówku, Pl. Wolności 18, pokój nr 4 natomiast wnioski o stypendia szkolne wraz z załączoną dokumentacją składać można od 1 do 15 września danego roku również w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Opatówku w pokoju nr 4.

Print Friendly, PDF & Email