Sprawozdania

W związku z obowiązkiem publikacji sprawozdań finansowych jednostek budżetowych na stronie internetowej   informuję,   że sprawozdania   finansowe   Gminnego   Ośrodka   Pomocy   Społecznej w   Opatówku  umieszczone   są   zgodnie §34    Rozporządzenia   Ministra  Rozwoju   i   Finansów   z   dnia 13   września   2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r., poz. 2471) w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Opatówek https://bip.opatowek.pl/

Print Friendly, PDF & Email