Sprawozdania

W związku z obowiązkiem publikacji sprawozdań finansowych jednostek budżetowych na stronie internetowej   informuję,   że sprawozdania   finansowe   Gminnego   Ośrodka   Pomocy   Społecznej w   Opatówku  umieszczone   są   zgodnie §34    Rozporządzenia   Ministra  Rozwoju   i   Finansów   z   dnia 13   września   2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r., poz. 2471) w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Opatówek https://bip.opatowek.pl/

Sprawozdania finansowe za 2020 r. umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Opatówek:

 1. Bilans jednostki budżetowej GOPS w Opatówku sporządzony na dzień 31.12.2020 r.

 2. Zestawienie zmian w funduszu jednostki GOPS w Opatówku sporządzony na dzień 31.12.2020 r.

 3. Rachunek zysków i strat jednostki GOPS w Opatówku (wariant porównawczy ) sporządzony w dniu 31.12.2020 r.

 4. Informacja dodatkowa wraz z załącznikami za 2020 r.

Sprawozdania finansowe za 2019 r. umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Opatówek:

 1. Bilans jednostki budżetowej GOPS w Opatówku sporządzony na dzień 31.12.2019 r.

 2. Zestawienie zmian w funduszu jednostki GOPS w Opatówku sporządzony na dzień 31.12.2019 r.

 3. Rachunek zysków i strat jednostki GOPS w Opatówku (wariant porównawczy ) sporządzony w dniu 31.12.2019 r.

 4. Informacja dodatkowa wraz z załącznikami za 2019 r.

                                                                                                            Kierownik GOPS w Opatówku

                                                                                                               /-/ Violetta Galant

Sprawozdania finansowe za 2018 r. umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Opatówek:

 1. Bilans jednostki budżetowej GOPS w Opatówku sporządzony na dzień 31.12.2018 r.

 2. Zestawienie zmian w funduszu jednostki GOPS w Opatówku sporządzony na dzień 31.12.2018 r.

 3. Rachunek zysków i strat jednostki GOPS w Opatówku (wariant porównawczy ) sporządzony w dniu 31.12.2018 r.

 4. Informacja dodatkowa wraz z załącznikami za 2018 r.

                                                                                                            Kierownik GOPS w Opatówku

                                                                                                               /-/ Violetta Galant

Print Friendly, PDF & Email