“Spójrz inaczej na agresję”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie gminy Opatówek na 2019 rok w miesiącach listopadzie, grudniu 2019 r. skoordynował realizację programu zajęć wychowawczo – profilaktycznych “Spójrz inaczej na agresję”.

Warsztaty zostały przeprowadzone na terenie Szkół Podstawowych w Tłokini Wielkiej, Chełmcach dla VI klas, w wymiarze 12 godzin dydaktycznych dla każdej grupy, łącznie uczestniczyło 39 osób w zajęciach.

Warsztaty przeprowadziły Anna Macniak, Katarzyna Galik kadra pedagogiczna posiadająca uprawnienia do realizacji programu zajęć wychowawczo – profilaktycznych „SPÓJRZ INACZEJ NA AGRESJĘ”.

Program „Spójrz inaczej na agresję”, pozytywnie zaopiniowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Polskie Towarzystwo Psychologiczne, od ponad 18 lat jest wprowadzany w wielu szkołach podstawowych, gimnazjach i świetlicach socjoterapeutycznych  w Polsce. Stanowi profilaktykę dotyczącą całego procesu powstawania negatywnych zachowań u dzieci i młodzieży. Uczy  rozumienia siebie
i innych, rozpoznawania i zaspokajania własnych potrzeb i wyrażania emocji w konstruktywny  sposób lepszego radzenia sobie z różnymi problemami, umiejętności  dobrego współżycia z innymi i znajdowania w sobie oparcia w trudnych sytuacjach, tak, aby w przyszłości nie sięgać po środki uzależniające.

Uczniowie: dowiedzieli się jakie mogą być konsekwencje nie wyrażania złości; poznali rodzaje wyrażania złości; nauczyli się odróżniać zachowania agresywne od nieagresywnych; ułożyli definicję agresji; umiejętnie poszukiwali sposobów zapobiegania agresywnym zachowaniom; poznali mechanizmy powstawania agresji jako reakcji na frustrację i sposoby panowania nad agresją; zrozumieli, że wszelkie nawet najmniejsze formy dokuczania i wyśmiewania drugiej osoby to też agresja; uświadomili sobie z jakich źródeł ludzie czerpią agresywne zachowania; zrozumieli społeczny przekaz używania agresji; umocnili w sobie przekonanie, że istnieje związek pomiędzy przynależnością do grupy, a zachowaniami agresywnymi jej członków; poznali najlepsze sposoby przeciwdziałania agresji; nabyli umiejętność poszukiwania sposobów pomocy osobom, które doświadczają agresji w szkole.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej składa szczególne wyrazy podziękowania
Pani Edycie Banasiak dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Tłokini Wielkiej, Panu Tomaszowi Mikuckiemu dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Chełmcach za umożliwienie przeprowadzenia zajęć dla młodzieży.

Realizacja w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Opatówek na 2019 rok.

Print Friendly, PDF & Email