RODO – Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatówku

Informuję Państwa, że w związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – Dziennik Urzędowy UE L 119 – dalej: RODO) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku zapewnia określone w tych przepisach standardy ochrony i właściwego postępowania z danymi osobowymi.

Proszę przyjąć do wiadomości, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych przekazanych w celu załatwienia określonej sprawy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Opatówku jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku,  tel. 62 7618425, gopsopatowek@post.pl.

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może Pani/Pan  skontaktować się poprzez  e-mail: gopsopatowek@post.pl , lub telefonicznie  62 7618425 Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

3. Cele przetwarzania danych osobowych związane są z :

  • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi,
  • w innych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust.2 lit. g – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
  • dotyczące Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez Administratora Danych, w tym profilowaniu.

4. Każdemu z Państwa przysługują prawa:

  • dostępu do dotyczących go danych oraz otrzymania ich kopii,
  • sprostowania (poprawiania) danych,
  • do ograniczenia przetwarzania danych,
  • usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO),
  • do przenoszenia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 20 RODO),
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

5. Państwa dane osobowe przechowywane będą na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji.

6. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych, w tym państwa trzecie,  w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

7.Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

8. Podanie danych osobowych w celu załatwienia sprawy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Opatówku ma charakter obowiązkowy w zakresie określonym w przepisach szczególnych.

Print Friendly, PDF & Email