“Przyjaciele Zippiego”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku skoordynował realizację szkolnego programu wychowawczo – profilaktycznego “Przyjaciele Zippiego” dla uczniów klasy II Szkoły Podstawowej w Rajsku (10 osób).

Warsztaty zrealizowała P. Agata Wegner nauczyciel Szkoły Podstawowej
w Rajsku.

Celem programu jest troska o zdrowie, dobre samopoczucie i dobre funkcjonowanie małych dzieci, a także zapobieganie problemom w przyszłości poprzez wyposażenie dzieci w podstawowe umiejętności życiowe, społeczne i emocjonalne, radzenia sobie z trudnościami, ze zmianą i stratą oraz rozwiązywania konfliktów.

Istotą zajęć w programie Przyjaciele Zippiego jest podmiotowe traktowanie dzieci. Dajemy im prawo do milczenia, kiedy nie chcą rozmawiać na jakiś temat, i pytamy o ich zdanie, opinie i pomysły. Ważnym zadaniem nauczyciela jest stworzenie klimatu zaufania i szacunku, tworzenie bezpiecznych sytuacji, aby dzieci mogły wypowiadać się na istotne dla nich tematy.

Program Przyjaciele Zippiego był kilkakrotnie poddawany wszechstronnej ewaluacji. Badania prowadzone na Litwie, w Danii i Irlandii jednoznacznie potwierdziły pozytywne oddziaływanie programu w postaci wzrostu kompetencji zaradczych, społecznych i komunikacyjnych dzieci uczestniczących w zajęciach. Najnowsze badania potwierdzają również wpływ programu na osiągnięcia szkolne uczniów. Program jest realizowany w Polsce od 10 lat, a najlepszym potwierdzeniem jego jakości jest fakt, że wielu nauczycieli realizuje program co roku z nowymi grupami dzieci i deklaruje, że już nie wyobraża sobie pracy z dziećmi w tej grupie wiekowej bez programu Przyjaciele Zippiego.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej składa szczególne wyrazy podziękowania
Pani Honoracie Wolniaczyk dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Rajsku za umożliwienie przeprowadzenia zajęć dla dzieci.

Realizacja w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii gminy Opatówek na 2019 rok.

Print Friendly, PDF & Email