Minikonferencja podsumowująca projekt „Gmina Opatówek bez przemocy!”

Dnia 14 grudnia 2021r. odbyła się minikonferencja podsumowująca projekt „Gmina Opatówek bez przemocy!”, realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku, współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Celem projektu była poprawa jakości i zwiększenie dostępności usług świadczonych na rzecz osób zagrożonych i doznających przemocy w rodzinie.

Konferencja odbyła się w wyjątkowym miejscu, w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej w Opatówku, a poprowadziły ją: Adela Pokojowczyk – pracownik socjalny GOPS Opatówek i Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego w Opatówku oraz Joanna Sieradzka – asystent rodziny GOPS Opatówek.

Spotkanie oficjalnie rozpoczął Burmistrz Gminy Opatówek Sebastian Wardęcki, który powitał przybyłych gości oraz nakreślił cel i tematykę spotkania.

Następnie głos zabrała Dyrektor Biblioteki Małgorzata Matysiak, która podziękowała organizatorom spotkania za wybór tutejszej biblioteki jako miejsca spotkania oraz podzieliła się swoimi refleksjami na temat zjawiska przemocy w rodzinie.

Kolejnym punktem konferencji było podsumowanie działań podjętych podczas projektu, przedstawione w formie prezentacji multimedialnej. Koordynatorzy projektu Adela Pokojowczyk i Joanna Sieradzka omówiły poszczególne działania zrealizowane w ramach projektu „Gmina Opatówek bez przemocy!”:

  1. Opracowanie diagnozy środowiska lokalnego.
  2. Opracowanie materiałów edukacyjno-informacyjnych oraz ich rozpowszechnienie wśród mieszkańców Gminy Opatówek
  3. Przeprowadzenie szkoleń dla osób zaangażowanych w pracę w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie
  4. Dyżury „Niebieski poniedziałek”
  5. Indywidualne konsultacje ze specjalistami
  6. Powstanie grupy wsparcia „Opatowianka”
  7. Minikonferencja – podsumowanie projektu.

Po krótkiej przerwie kawowej, która była okazją do dyskusji i wzajemnej wymiany doświadczeń, uczestnicy wysłuchali prelekcji Komendanta Komisariatu Policji w Opatówku Komisarza Tomasza Dyrdziaka na temat podejmowanych przez policję działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Następnym punktem spotkania była dyskusja oraz wolne wnioski i refleksje uczestników.

W konferencji podsumowującej projekt uczestniczyli przedstawiciele: Urzędu Miejskiego Gminy Opatówek, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Komisariatu Policji, Zespołu Interdyscyplinarnego, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół, placówek oświatowych oraz innych instytucji z terenu Gminy Opatówek zaangażowanych w pracę w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Wszyscy uczestnicy otrzymali broszury informacyjne.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej dziękuje wszystkim osobom i instytucjom zaangażowanym w realizację projektu za pomoc, a przybyłym gościom za udział w konferencji.

Print Friendly, PDF & Email