Projekt ” Gmina Opatówek bez przemocy!”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku rozpoczyna realizację projektu „Gmina Opatówek bez przemocy!” współfinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”- edycja 2021.

Całkowity koszt zadania publicznego wynosi 21.750,00 zł. Na powyższe przedsięwzięcie udało się uzyskać dofinansowanie w wysokości 13.880 zł , wkład własny stanowi kwotę 7.870,00 zł.
Projekt obejmuje działania z zakresu priorytetu: poprawa jakości i zwiększenie dostępności usług świadczonych na rzecz osób zagrożonych lub doznających przemocy w rodzinie.
W okresie wrzesień 2021- grudzień 2021 w ramach programu zaplanowano:
Opracowanie diagnozy środowiska lokalnego
Opracowanie materiałów edukacyjno-promocyjnych oraz ich rozpowszechnienie wśród mieszkańców Gminy Opatówek
Przeprowadzenie szkoleń dla osób zaangażowanych w pracę w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Dyżury „Niebieski poniedziałek”
Indywidualne konsultacje ze specjalistami
Powstanie grupy wsparcia „Opatowianka”
Minikonferencję – podsumowanie projektu.

Print Friendly, PDF & Email