Program 500+

Rządowy program Rodzina 500 Plus ma za zadanie pomóc w wychowaniu dzieci poprzez przyznawanie świadczeń wychowawczych. Wypłacane pieniądze mają posłużyć jako częściowe pokrycie kosztów związanych z zaspokojeniem potrzeb życiowych oraz wychowaniem dziecka    

Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci z dnia 11 lutego 2016 roku wprowadziła w życie świadczenia wychowawcze.

Ustawa  o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci określa grupę beneficjentów, którzy mogą pobierać świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł na dziecko.

 

Ważne informacje dotyczące bieżącego okresu wypłaty świadczenia wychowawczego

Świadczenie wychowawcze przysługuje:

  • obywatelom polskim,
  • cudzoziemcom: do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego; jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską dwustronnych umów międzynarodowych o zabezpieczeniu społecznym; przebywającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami o których mowa w art 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej; posiadający kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”, jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej z wyłączeniem obywateli państw trzecich, którzy uzyskali zezwolenie na pracę na terytorium państwa członkowskiego na okres nieprzekraczający sześciu miesięcy, obywateli państw trzecich przyjętych w celu podjęcia studiów oraz obywateli państw trzecich, którzy mają prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy.
  • matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka.

Świadczenie wychowawcze przysługuje do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500, 00 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie. Świadczenie przysługuje niezależnie od dochodu. 

 

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

  • dziecko pozostaje w związku małżeńskim;
  • dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
  • pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko;
  • członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Świadczenie otrzyma rodzina bez względu na stan cywilny rodziców. Otrzymają je zatem zarówno rodziny, w których rodzice są w związku małżeńskim jak i rodziny niepełne oraz rodzice pozostający w nieformalnych związkach. W przypadku rodziców rozwiedzionych wsparcie otrzyma ten rodzic, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem. Osoby samotnie wychowujące dziecko muszą mieć zasądzone świadczenia alimentacyjne na rzecz dziecka od jego rodzica.

 

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli rodzinie przysługuje za granicą świadczenie o podobnym charakterze. Jeśli rodzic przebywa w innym państwie UE i złoży tam wniosek o świadczenia rodzinne, tamtejszy organ informuje o tym fakcie właściwego marszałka województwa w Polsce. Ten zaś przekaże te informacje do właściwej gminy.

Beneficjenci uzyskają prawo do świadczenia wychowawczego w miesiącu, w którym złożą poprawny wniosek (wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami), a pieniądze będą im wypłacane co miesiąc, do końca  okresu zasiłkowego.

W przypadku jakichkolwiek zmian osoby uprawnione do otrzymywania zasiłku będą miały obowiązek powiadomić o tym właściwy organ w terminie do 14 dni.

W przypadku, gdy będzie zachodziło uzasadnione podejrzenie, że wypłacane pieniądze są marnotrawione lub wydatkowane niezgodnie z przeznaczeniem przez osobę pobierającą, wówczas może zostać podjęta decyzja o: wstrzymaniu wypłaty świadczenia w całości, wstrzymaniu wypłaty świadczenia w części, przekazywaniu świadczenia w całości w formie rzeczowej, przekazywaniu świadczenia w części w formie rzeczowej. Osoby nienależnie pobierające świadczenie wychowawcze zobowiązane są do zwrotu wszystkich otrzymanych kwot wraz z odsetkami ustawowymi.

Do nienależnie wypłaconych kwot zasiłku stosuje się przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 

Print Friendly, PDF & Email