Profilaktyka -UNPLUGGED

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku skoordynował realizacjęprogramu profilaktyki uniwersalnej adresowanego do uczniów szkół podstawowych pt. “Unplugged” .

Warsztaty zostały przeprowadzone w Szkołach Podstawowych w Tłokini Wielkiej, Rajsku dla VII klas, w wymiarze 15 godzin dydaktycznych dla każdej grupy, łącznie uczestniczyło 40 osób w zajęciach.

Warsztaty przeprowadzili Ewa Napierała – Kowalczyk, Ewa Cichorek pedagodzy posiadający uprawnienia do realizacji programu zajęć profilaktycznych „Unplugged”.

„Unplugged” jest programem profilaktycznym, który oparty jest na strategii Wszechstronnego Wpływu Społecznego (CSI). Podstawy teoretyczne wywodzą się z teorii uodparniania postaw McGuire, teorii uzasadnionego działania Ajzena i Fishbeina oraz teorii społecznego uczenia się Bandury. Teorie te opierają się na założeniu, że zachowanie człowieka determinowane jest przez wpływ takich czynników, jak: postawy, normy społeczne, modelowanie, presja grupy. W myśl tych teorii ludzie decydując się na określone zachowania kierują się subiektywnymi przekonaniami na temat tego, co myślą i w jaki sposób się zachowują inni członkowie grupy. Subiektywne przekonania o postawach innych ludzi nie odzwierciedlają stanu faktycznego i przybierają postać tzw. błędnych przekonań normatywnych. Według wyżej wymienionych teorii to, czy podjęte zostaną przez jednostkę zachowania prozdrowotne lub ryzykowne w dużej mierze zależy od tego, które z tych zachowań postrzegane są jako powszechne i akceptowane społecznie. Postrzeganie zachowań ryzykownych takich, jak np. używanie substancji psychoaktywnych, jako dominujących i akceptowanych społecznie sprzyja nasilaniu się tego rodzaju zachowań problemowych. Natomiast przekonanie o małym rozpowszechnieniu zachowań prozdrowotnych zniechęca jednostki do angażowania się w zachowania korzystne dla ich zdrowia.

Efekty: zdolność do konstruktywnego radzenia sobie z problemami życiowymi i myślenia twórczego, pogłębienie wiedzy u uczniów na temat ryzyka używania substancji psychoaktywnych oraz rozwinięcie ich umiejętności osobistych i społecznych, uzyskanie wiedzy o przyczynach i następstwach palenia papierosów, wzmocnienie umiejętności komunikowania się, nabycie umiejętności asertywnej obrony swoich racji, nabycie umiejętność interpersonalnych do wyrażanie odmowy używania substancji psychoaktywnych w sytuacjach towarzyskich, rozszerzenie wiedzy u rodziców na temat kwestii psychologicznych i społecznych związanych z dojrzewaniem dzieci i roli rodziców.

Realizacja w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii gminy Opatówek na 2021 rok.

Print Friendly, PDF & Email