Profilaktyka -UNPLUGGED

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku skoordynował realizacjęprogramu profilaktyki uniwersalnej adresowanego do uczniów szkół podstawowych pt. “Unplugged”.

Warsztaty zostały przeprowadzone w Szkole Podstawowej w Chełmcach dla VII klasy (w miesiącach III-V 2022r.), w wymiarze 15 godzin dydaktycznych.

Warsztaty przeprowadziła Magdalena Karolak pedagog posiadający uprawnienia do realizacji programu zajęć profilaktycznych „Unplugged”.

„Unplugged” jest programem profilaktycznym, który oparty jest na strategii Wszechstronnego Wpływu Społecznego (CSI). Podstawy teoretyczne wywodzą się z teorii uodparniania postaw McGuire, teorii uzasadnionego działania Ajzena i Fishbeina oraz teorii społecznego uczenia się Bandury. Teorie te opierają się na założeniu, że zachowanie człowieka determinowane jest przez wpływ takich czynników, jak: postawy, normy społeczne, modelowanie, presja grupy. W myśl tych teorii ludzie decydując się na określone zachowania kierują się subiektywnymi przekonaniami na temat tego, co myślą i w jaki sposób się zachowują inni członkowie grupy. Subiektywne przekonania o postawach innych ludzi nie odzwierciedlają stanu faktycznego i przybierają postać tzw. błędnych przekonań normatywnych. „Unplugged” porusza takie tematy jak: być albo nie być w grupie; alkohol – czynniki ryzyka i czynniki chroniące; jak jest w rzeczywistości; palenie papierosów – nowe fakty; wyraź siebie; dbaj o swoje prawa; funkcjonowanie w grupie rówieśniczej; narkotyki – nowe fakty; umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach; rozwiązywanie problemów oraz podejmowanie właściwych decyzji; wyznaczanie celów; lepsze rozumienie nastolatków; wychowanie nastolatka jako wspólne dorastanie; dobry kontakt rodzica z nastolatkiem; wyznaczanie zasad i granic przez rodzica w wychowaniu nastolatka.

Efekty: zdolność do konstruktywnego radzenia sobie z problemami życiowymi i myślenia twórczego, pogłębienie wiedzy u uczniów na temat ryzyka używania substancji psychoaktywnych oraz rozwinięcie ich umiejętności osobistych i społecznych, uzyskanie wiedzy o przyczynach i następstwach palenia papierosów, wzmocnienie umiejętności komunikowania się, nabycie umiejętności asertywnej obrony swoich racji, nabycie umiejętność interpersonalnych do wyrażanie odmowy używania substancji psychoaktywnych w sytuacjach towarzyskich, rozszerzenie wiedzy u rodziców na temat kwestii psychologicznych i społecznych związanych z dojrzewaniem dzieci i roli rodziców.

Realizacja w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Opatówek na lata 2022-2023.

Print Friendly, PDF & Email