Profilaktyka – Szkolenie dla Kadr Pedagogicznych

W dniach 7,8,15 grudnia 2022 r. zostało zrealizowane szkolenie dla nauczycieli Szkół Podstawowych w Tłokini Wielkiej, Chełmcach, Opatówku pt. „Procedura Niebieska Karta” w kontekście przeciwdziałania przemocy wobec dzieci. Działanie zostało skoordynowane przez GOPS Opatówek. Realizatorem szkoleń było Centrum Profilaktyki i Reedukacji ATELIER Kraków. Zajęcia przeprowadzili długoletni praktycy w kontekście przeciwdziałania przemocy w osobach Adriany Wenc i Aleksandra Szczepańskiego. Wykładowcy uwzględnili zagadnienia:

– współpracy służb w ramach procedury „Niebieskiej Karty”,

– procedura „Niebieskiej Karty”,

– zastosowanie procedury w sytuacjach niestandardowych,

– dziecko jako ofiara przemocy w rodzinie,

– interwencja wobec sprawcy przemocy,

– pomoc dziecku doznającemu przemocy.

W szkoleniu uczestniczyło 51 osób. Każdy uczestnik otrzymał Certyfikat dokumentujący uczestnictwo w powyższym szkoleniu. Działanie zrealizowane w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Opatówek na lata 2022 – 2023.

Print Friendly, PDF & Email