Profilaktyka – „Fantastyczne możliwości”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku skoordynował realizacjęprogramu profilaktyki uniwersalnej adresowanego do uczniów szkół podstawowych pt. „Fantastyczne możliwości”.

Warsztaty zostały przeprowadzone w Szkołach Podstawowych w Tłokini Wielkiej, Rajsku dla V klas, w wymiarze 12 godzin dydaktycznych dla każdej grupy.

Warsztaty przeprowadziły Renata Szlenkier, Agnieszka Wałęsa pedagodzy posiadający uprawnienia do realizacji programu zajęć wychowawczo – profilaktycznych „Fantastyczne możliwości”.

Celem programu „Fantastyczne możliwości” jest opóźnienie inicjacji alkoholowej wśród dzieci oraz ograniczanie problemów związanych z piciem alkoholu przez dorastających poprzez wzmacnianie rodzinnych, indywidualnych i rówieśniczych czynników chroniących.

Zajęcia przebiegały w miłej i sympatycznej atmosferze. Uczniowie chętnie uczestniczyli w spotkaniach, dyskutowali i przygotowywali potrzebne materiały. Liderzy sprawnie realizowali swoje zadania. Realizacja zajęć była dostosowana do możliwości i predyspozycji uczniów.

Efekty: Integracja dzieci. Współpraca w grupie. Wzmocnienie więzi rodzinnych. Umiejętne prowadzenie dyskusji. Wymiana doświadczeń i wrażeń. Radzenie sobie z negatywnymi emocjami. Utrwalenie pozytywnych zmian w zachowaniach nastolatków. Nabycie umiejętności kierowania zespołem. Rozwijanie kreatywności. Analiza technik stosowanych w reklamie. Poznanie innych niż reklama środkach masowego przekazu sposobów promocji alkoholu. Wzrost samooceny i pewności siebie. Rozwinięcie umiejętność radzenia sobie z namowami rówieśników do picia alkoholu. Uodpornienie uczniów na negatywne wpływy środowiska rówieśniczego i mediów. Znajomość sposobów spędzania czasu wolnego bez sięgania po alkohol. Uczniowie wzbogacili swoją wiedzę na temat konsekwencji picia alkoholu. Zostali zapoznani ze skutecznymi sposobami odmawiania.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku składa szczególne wyrazy podziękowania Pani Edycie Banasiak Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Tłokini Wielkiej, Pani Honoracie Wolniaczyk Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Rajsku, za umożliwienie przeprowadzenia zajęć dla dzieci.

Realizacja w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Opatówek na lata 20222 -2023.

Print Friendly, PDF & Email