Profilaktyka – „Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku w ramach prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzież w dniach 10 – 11 grudnia 2021 r. skoordynował szkolenie „Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej” dla kadry pedagogicznej ze szkół podstawowych z terenu gminy Opatówek.

Realizator szkolenia Centrum Edukacji Pozytywnej Warszawa. Szkolenie przeprowadziła Agnieszka Ciekalska pedagog i socjoterapeuta, certyfikowany trener programów profilaktycznych, Edukator Pozytywnej Dyscypliny dla Rodziców trener Centrum Pozytywnej Edukacji. „Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej” to program profilaktyki uniwersalnej i promocji zdrowia, w zakresie psychologii pozytywnej, kształtowania optymistycznego stylu wyjaśniania zdarzeń oraz cech charakteru istotnych dla zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży klas III – VI szkół podstawowych.

Cel główny: rozwijanie u uczniów w wieku 8-12 lat umiejętności radzenia sobie ze stresem i trudnościami, a także kształtowanie postaw optymizmu, empatii, wytrwałości i wiary w siebie. Cele szczegółowe: budowanie poczucia własnej wartości i prawidłowej samooceny na podstawie świadomości własnych uczuć i potrzeb; uczenie koncentracji i uważnego, świadomego podejścia do otaczającej rzeczywistości, do siebie i do innych; kształtowanie umiejętności nawiązywania i utrzymywania bliskich relacji z innymi; rozwijanie kompetencji poznawczych i kreatywności.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku składa szczególne wyrazy podziękowania
Dyrekcji Szkoły Podstawowej w Opatówku za umożliwienie przeprowadzenia szkolenia.

Realizacja w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Opatówek 2021

Print Friendly, PDF & Email