Profilaktyka -„Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku w II semestrze roku szkolnego 2022/2023 skoordynował realizację programu wychowawczo – profilaktycznego „Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej”.

Warsztaty zostały przeprowadzone na terenie Szkół Podstawowych w Rajsku, Tłokini Wielkiej, Chełmcach i Opatówku w pięciu grupach, w wymiarze 15 godzin dydaktycznych dla każdej z 4 grup i 30 godzin dla jednej grupy.

Zajęcia przeprowadziły Lidia Napierała, Bogumiła Włodarska, Paulina Piekarska, Marlena Dryka, Anna Nowińska kadra pedagogiczna posiadająca uprawnienia do realizacji programu zajęć wychowawczo – profilaktycznych „Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej”.

Cel główny -Rozwijanie u uczniów w wieku 8-12 lat umiejętności radzenia sobie ze stresem i trudnościami, a także kształtowanie postaw optymizmu, empatii, wytrwałości i wiary w siebie.

Cele szczegółowe: budowanie poczucia własnej wartości i prawidłowej samooceny na podstawie świadomości własnych uczuć i potrzeb, uczenie koncentracji i uważnego, świadomego podejścia do otaczającej rzeczywistości, do siebie i do innych, kształtowanie umiejętności nawiązywania i utrzymywania bliskich relacji z innymi, rozwijanie kompetencji poznawczych i kreatywności.

Program opiera się na założeniu, że ukształtowane na wczesnych etapach edukacji szkolnej umiejętności społeczne i emocjonalne, a także poczucie własnej wartości w znacznym stopniu mogą przyczynić się do zapewnienia zdrowia psychicznego, dobrostanu oraz osiągania sukcesów w szkole i w życiu. Najważniejsze w programie jest więc dążenie do rozwoju takich postaw i cech charakteru dzieci jak: uważność, ciekawość, wytrwałość, życzliwość, wdzięczność i optymizm. 

Efekty:

– redukcja stresu poprzez stosowanie ćwiczeń uważności,

– zbudowanie pozytywnych przekonań, wiary w siebie i rozumienia innych,

– zmiana nastawienia dzięki umiejętności stosowania szyfru WPS (wydarzenie – przyczyna – skutek),

– dzieci wiedzą, jak należy się zdrowo odżywiać, utrzymują sprawność fizyczną, biorą odpowiedzialność za wypowiadane słowa, rozróżniają prawdę od kłamstwa, rozpoznają uczucia innych, dostrzegają dobro i szczęście w codzienny życiu, okazują wdzięczność, budują poczucie sprawczości i postawy odpowiedzialności za podejmowane działania, potrafią marzyć (wiedzą, że marzenia maja pozytywny wpływ na życie).

Realizacja w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Opatówek na lata 2022-2023.

Print Friendly, PDF & Email