Profilaktyka -„Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku w I semestrze roku szkolnego 2022/2023 skoordynował realizację pierwszego etapu programu wychowawczo – profilaktycznego „Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej”.

Warsztaty zostały przeprowadzone na terenie Szkół Podstawowych w Rajsku, Tłokini Wielkiej, Chełmcach w czterech grupach, w wymiarze 15 godzin dydaktycznych dla każdej grupy.

Zajęcia przeprowadziły Lidia Napierała, Bogumiła Włodarska, Paulina Piekarska, Marlena Dryka kadra pedagogiczna posiadająca uprawnienia do realizacji programu zajęć wychowawczo – profilaktycznych „Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej”.

Cel główny -Rozwijanie u uczniów w wieku 8-12 lat umiejętności radzenia sobie ze stresem i trudnościami, a także kształtowanie postaw optymizmu, empatii, wytrwałości i wiary w siebie.

Cele szczegółowe: budowanie poczucia własnej wartości i prawidłowej samooceny na podstawie świadomości własnych uczuć i potrzeb, uczenie koncentracji i uważnego, świadomego podejścia do otaczającej rzeczywistości, do siebie i do innych, kształtowanie umiejętności nawiązywania i utrzymywania bliskich relacji z innymi, rozwijanie kompetencji poznawczych i kreatywności.

Program opiera się na założeniu, że ukształtowane na wczesnych etapach edukacji szkolnej umiejętności społeczne i emocjonalne, a także poczucie własnej wartości w znacznym stopniu mogą przyczynić się do zapewnienia zdrowia psychicznego, dobrostanu oraz osiągania sukcesów w szkole i w życiu. Najważniejsze w programie jest więc dążenie do rozwoju takich postaw i cech charakteru dzieci jak: uważność, ciekawość, wytrwałość, życzliwość, wdzięczność i optymizm. 

Efekty:

– dzieci rozumieją, czym są wartości i cenią je w życiu,

-potrafią kształtować odporność na trudne sytuacje w zranienia emocjonalne,

– rozpoznają i nazywają swoje potrzeby,

– postrzegają potrzeby jako uniwersalne wartości ważne dla każdego człowieka,

– poznali siebie i swój poziom optymizmu,

– działają kreatywnie, są pracowici i posiadają umiejętności uczenia się,

– rozpoznają swoje mocne strony i uzdolnienia,

– radzą sobie w trudnych sytuacjach.

Realizacja w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Opatówek na lata 2022-2023.

Print Friendly, PDF & Email