II Dni Trzeźwości Gminy Opatówek 18 – 24 czerwca 2023 r.

21 czerwca 2023 r. zrealizowano szkolenie pt.” Nowelizacja ustawy o przeciwdziałania przemocy w rodzinie – rewolucyjne zmiany”. Szkolenie zamknięte dla osób reprezentujących: GOPS, Policję, GKRPA, Szkoły, Sąd, Służbę Zdrowia.

Ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw wprowadza zmiany do ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, które polegają między innymi na zmianie jej tytułu z ustawy „o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie” na ustawę o „przeciwdziałaniu przemocy domowej”. Zastąpiono definicję przemocy w rodzinie definicją przemocy domowej, której zakres pojęciowy został zmodyfikowany i będzie obejmował przemoc ekonomiczną oraz cyberprzemoc. 

Od 22 czerwca 2023 r. wchodzi w życiu nowelizacja ustawy, dlatego też szkolenie pt.” Nowelizacja ustawy o przeciwdziałania przemocy w rodzinie – rewolucyjne zmiany” było zrealizowane celowościowo dla służb z terenu gminy Opatówek. Realizatorem szkolenia był Ośrodek Twórczej Interwencji z siedzibą w Krakowie.

Szkolenie przeprowadził dr Piotr Piskozub – Doktor nauk prawnych, radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej; adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego UMCS w Lublinie, trener szkoleń prawnych, arbiter sądu polubownego; konsultant portalu Legalis w zakresie prawa pomocy społecznej; autor kilkunastu publikacji z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego oraz prawa administracyjnego; konsultant prawny kilkunastu ośrodków pomocy społecznej oraz punktów przeciwdziałania przemocy w rodzinie; specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym oraz prawie pomocy społecznej.

Szkolenie było przygotowane bardzo profesjonalnie forma prezentacji bardzo ciekawa, wyczerpująca temat. Szkoleniowiec otwarty na dyskusję, komunikatywny, kompetentny, z ogromnym doświadczeniem. Uczestnicy szkolenia byli usatysfakcjonowani udziałem, jakością i poziomem przeprowadzonych zajęć. Kompetencje szkoleniowe wykładowcy na bardzo wysokim poziomie. 

Realizacja szkolenia zgodnie z Gminnym Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Opatówek na lata 2022-2023

Print Friendly, PDF & Email