II Dni Trzeźwości Gminy Opatówek – 18 – 24 czerwca 2023 r.

20 czerwca 2023 r. przeprowadzono „Warsztaty profilaktyki uzależnień” dla uczniów klas V Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Opatówku w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Opatówku, ul. Dworcowa 1B w wymiarze 3 godzin zegarowych. Opiekę i bezpieczeństwo uczestnikom zajęć zapewniła kadra pedagogiczna szkoły Anna Nowińska, Anna Jędrzejak i Joanna Litwa.

Realizatorem powyższych zajęć był Uniwersytet Rozwoju z Chorzowa w osobach profilaktyków Karoliny Grzesica i Wiktorii Bąk.

Zakres „Warsztatów profilaktyki uzależnień”

a) edukacja w zakresie profilaktyki uzależnień od alkoholu

b) eksperyment pokazujący szkodliwe działanie alkoholu na organizm człowieka

c) edukacja w zakresie profilaktyki uzależnień behawioralnych

d) sprawdzenie jaki wpływ na organizm człowieka mają napoje słodzone – „energetyki”, zachowania nawykowe czynnościowe spożywania energetyków

e) doświadczenie przedstawiające jakie zanieczyszczenia dostają się do płuc osoby palącej

f) dostarczenie uczestnikom warsztatów wiedzy o zmienności zachowań osoby palącej w aspekcie uzależnień behawioralnych.

Poprzez prowadzone zajęcia dzieci miały szanse rozwinąć swoje zainteresowania i zaangażowanie w działania profilaktyczne. Uniwersytet Rozwoju to zespół profesjonalistów, którzy wiedzą, w jaki sposób inspirować, prowadzić i planować warsztaty oraz zajęcia dla naszych dzieci. Warsztaty miały na celu ograniczenie sięgania przez uczniów po różnego rodzaju substancje psychoaktywne, takie jak alkohol czy narkotyki, szkodliwe napoje wysoko słodzone. Prowadzący rozmawiali z uczniami na temat tego, jakie mogą być przyczyny, objawy i skutki sięgania po substancje psychoaktywne.

Zajęcia prowadzone były metodami aktywnymi atrakcyjnymi dla wieku rozwojowego młodzieży wykorzystywane były metody, które angażowały do pracy między innymi: praca w grupach, praca w parach, dyskusja na forum grupy na tematy ważne dla młodzieży dotyczące wieku adolescencji. Nie zabrakło także dobrego humoru, zabawy i integracji rówieśniczej.

Działanie zostało skoordynowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku.

Realizacja w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Opatówek na lata 2022-2023.

Print Friendly, PDF & Email