Gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych

PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych należy do zadań własnych gminy, a podstawą jej działania jest gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, uchwalany corocznie przez Radę Gminy i finansowany ze środków własnych gminy, pochodzących z opłat za wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest organem powołanym przez Burmistrza Gminy Opatówek, podejmującym czynności zmierzające do ograniczania spożycia napojów alkoholowych oraz do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.

Obecny skład Komisji:

 • Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Małgorzata Rektor
 • Wiceprzewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Halina Marszał-Sroczyńska
 • Sekretarz Komisji Anna Kobierska
 • Członek Komisji Jadwiga Hadaś-Krzątała
 • Członek Komisji Renata Szlenkier
 • Członek Komisji Artur Woźniak
 • Członek Komisji Anna Nowińska

Zespół Motywacyjno – Interwencyjny

 • Halina Marszał-Sroczyńska
 • Renata Szlenkier
 • Jadwiga Hadaś-Krzątała

Zespół dokonujący kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych

 • Anna Kobierska
 • Artur Woźniak
 • Anna Nowińska

W skład komisji wchodzą osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Do zadań Komisji należy w szczególności:

 • ustalanie, czy dana osoba jest uzależniona i czy powinna się leczyć,
 • motywowanie osób uzależnionych od alkoholu do podjęcia dobrowolnego leczenia odwykowego lub w przypadku odmowy – podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego,
 • wydawanie opinii o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z zasadami usytuowania na terenie gminy Opatówek miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, określonych w stosownej uchwale Rady Miejskiej Gminy Opatówek,
 • prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania przemocy,
 • współpraca z instytucjami i organizacjami zajmującymi się profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych.

PROCEDURA ZOBOWIĄZANIA DO LECZENIA ODWYKOWEGO

Aby zgłosić kogoś na leczenie odwykowe, należy wypełnić wniosek i złożyć go w gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych , właściwej dla miejsca zamieszkania osoby, której dotyczy postępowanie. W gminie Opatówek takie wnioski składa się do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Opatówku – 62-860 Opatówek Pl. Wolności 18,  pok. nr 4, tel. 62 76 18 425 wew. 21.

Wniosek może złożyć dowolna osoba z rodziny, której nie jest obojętny los nadużywającego alkoholu lub instytucja (np. pomoc społeczna, policja itp.).

Zadaniem GKRPA jest ustalenie, czy dana osoba jest uzależniona od alkoholu i czy w aktualnym stanie zdrowia powinna się leczyć i w jakiej formie. W tym celu kieruje się osoby zgłoszone do Komisji na badania lekarskie. Biegłymi w przedmiocie uzależnienia od alkoholu są: lekarz psychiatra i psycholog, którzy odbyli szkolenia z zakresu diagnostyki uzależnienia, podstaw terapii uzależnienia od alkoholu, orzecznictwa i metod krótkiej interwencji motywującej do terapii oraz szkolenie z zakresu aktualizacji wiedzy o uzależnieniu od alkoholu, metodach terapii i orzecznictwa.

Komisja zbiera również informacje od wnioskodawcy oraz osób zgłaszających troskę o los osoby doświadczającej problemu alkoholowego (gromadzenie materiału dowodowego). Jeżeli osoba kierowana na badania nie zgłasza się, odmawia poddania się badaniom, utrudnia jego przeprowadzenie, nie odbiera korespondencji a zgromadzona dokumentacja wskazuje na przesłanki problemu alkoholowego komisja, kieruje się sprawę do sądu. Sąd nakazuje wykonanie badania, rozpatruje wniosek i wydaje zobowiązanie do leczenia, które jest ważne dwa lata.

Postanowienie sądu o zobowiązaniu do leczenia odwykowego w formie pisemnej otrzymuje osoba uzależniona i placówka odwykowa, w której ma się odbyć leczenie. Jeżeli jest to pierwsze zobowiązanie do leczenia, sąd zazwyczaj kieruje daną osobę na leczenie w warunkach ambulatoryjnych (poradni leczenia uzależnień). Jeżeli leczenie nie przebiega w sposób prawidłowy, placówka przesyła do sądu wniosek o zmianę trybu leczenia na stacjonarne (szpital).

DO POBRANIA:

Na każdym etapie postępowania osoba zgłoszona może podjąć leczenie dobrowolnie.

UWAGA

Osobie składającej wniosek nie przysługuje prawo wycofania wniosku.
Osoba składająca wniosek nie ma prawa dostępu do gromadzonych przez komisję materiałów postępowania.
Osoba składająca wniosek nie jest uczestnikiem postępowania – nie może składać wniosków dowodowych ani wnosić apelacji do wydanego postanowienia sądowego.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Opatówku

informuje, że planowane posiedzenia Komisji w roku 2024 odbędą się w następujących dniach: 25.01.2024 r.; 22.02.2024 r.; 21.03.2024 r.; 25.04.2024 r.; 23.05.2024 r.; 20.06.2024 r.; 04.07.2024 r.; 22.08.2024 r.; 19.09.2024 r.; 24.10.2024 r.; 21.11.2024 r.; 12.12.2024 r.

Osoby dotknięte chorobą alkoholową i ich rodziny oraz wszyscy zainteresowani problemem uzależnienia mogą zgłaszać się na posiedzenie komisji w godz. od 15:30 do 17:30 – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
62-860 Opatówek Pl. Wolności 18 (pok. nr 4) tel. 62 76 18 425 wew. 21.
W sytuacji odwołania planowanego posiedzenia informacja zostanie zamieszczona w aktualnościach na portalu gminy Opatówek i GOPS Opatówek.

Print Friendly, PDF & Email