Gmina Opatówek Dni Trzeźwości 19-25 czerwca 2022 r.

Inicjator Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Pomocna Dłoń” w Opatówku

Realizacja zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Opatówek na lata 2022-2023.


W dniu 14 lipca 2022 r. Sebastian Wardęcki Burmistrz Gminy Opatówek oraz członkowie Stowarzyszenia Trzeźwościowego „Pomocna Dłoń” w Opatówku dokonali posadzenia ufundowanego drzewa symbolizującego obchody I Dni Trzeźwości w Gminie Opatówek. Posadzone drzewo klon stanowi atrybut odrodzenia, siły, wielkości i długowieczności. Stowarzyszenie przekazując drzewo na rzecz Gminy Opatówek pragnie podkreślić, że jest to drzewo oznaczające nawiązywanie otwartych i szczerych relacji z ludźmi. Klony przynoszą poczucie bezpieczeństwa oraz pogodę ducha, której „Pomocna Dłoń” życzy wszystkim mieszkańcom.

W trakcie obchodów Dni Trzeźwości zrealizowane następujące cele:

Cel główny: promowanie abstynencji i działań edukacyjno-informacyjnych w zakresie negatywnych skutków ubocznych alkoholu i choroby alkoholowej.

Cele szczegółowe:

– upowszechnianie wiedzy na temat szkód wynikających z picia alkoholu przez kobiety w ciąży,

– urealnienie posiadanych informacji, będących często powtarzanymi mitami na temat alkoholu,

– szerzenie idei ruchu AA,

– poprawa bezpieczeństwa poprzez wyeliminowanie z ruchu osób kierujących po spożyciu alkoholu lub innych środków odurzających, a co za tym idzie zmniejszenie liczby zdarzeń drogowych, do których dochodzi z ich udziałem,

– upowszechnienie informacji o lokalnych instytucjach wsparcia społecznego,

umożliwienie osobom zainteresowanym sprawdzenia na ile aktualny model spożywania alkoholu jest bezpieczny,

– upowszechnienie wiedzy na temat używanie alkoholu i narkotyków przez młodzież szkolną,

– wzmocnienie postaw pro-abstynenckich u nastolatków stojących przed progiem inicjacji alkoholowej,  

– poszerzenie wiedzy u pracowników służb na temat przeciwdziałania uzależnieniom, przemocy w rodzinie dla KRPA i ZI,

– wzmacnianie więzi instytucjonalnych, tworzenie lokalnych sieci wsparcia,

– promowanie właściwych form spędzania wolnego czasu bez nałogów,

– integracja podmiotów wsparcia społecznego,

– zachęcenie mieszkańców gminy Opatówek do refleksji nad skalą zjawiska spożywania alkoholu i zagrożeniami,

– dostarczenie społeczności informacji o tym, na co zwracać uwagę oraz w jaki sposób, reagować w nagłych sytuacjach ryzykownych związanych z używaniem substancji psychoaktywnych,

-rozpowszechnienie lokalnej ulotki pomocowej „Chcesz pomóc sobie lub bliskim?”

– integracja społeczna

-wzmacnianie więzi instytucjonalnych, tworzenie lokalnych sieci wsparcia,

– edukacja publiczna wśród mieszkańców gminy Opatówek w zakresie problematyki alkoholowej

– włączenie młodszego pokolenia do działań profilaktycznych

– prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej w ramach realizacji zadań związanych z profilaktyką i przeciwdziałaniem alkoholizmowi

-promocja właściwych form wypoczynku 

-promocja zdrowego stylu życia bez nałogów. 

Realizatorzy Dni Trzeźwości serdecznie zapraszają do skorzystania z lokalnych ulotek pomocowych „Chcesz pomóc sobie lub bliskim?”, które udostępniane są przez: GOPS Opatówek, placówki oświatowe gminy Opatówek, zakłady opieki zdrowotnej na terenie gminy Opatówek, Komisariat Policji w Opatówku, Gminną Bibliotekę Publiczną w Opatówku, Urząd Miejski Gminy Opatówek.

Podmioty zaangażowane w realizacji Dni Trzeźwości: Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Pomocna Dłoń” w Opatówku, GOPS Opatówek, Fundacja „Inicjatywa dla Opatówka”, Koło Gospodyń Wiejskich w Opatówku, Komisariat Policji w Opatówku, GKRPA w Opatówku, Urząd Miejski Gminy Opatówek, OSP Opatówek.

Print Friendly, PDF & Email