Gmina Opatówek – Dni Trzeźwości – 19 – 25 czerwca 2022

22 czerwca 2022 r. zostało zrealizowane szkolenie zamknięte dla służb pt. „Zakres przeciwdziałania uzależnieniom, przemocy w rodzinie dla Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zespołu Interdyscyplinarnego”.

Koordynator działania Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku. Uczestnicy szkolenia: przedstawiciele GOPS Opatówek, GKRPA w Opatówku, Komisariatu Policji w Opatówku, Zespołu Interdyscyplinarnego w Opatówku, Kadra Pedagogiczna Szkół, z terenu gminy Opatówek.

Realizator Oficyna Profilaktyczna Kraków. Szkolenie przeprowadził Jacek Popów – trener, pedagog resocjalizacyjny, penitencjarysta. Specjalista w obszarze pomocy osobom doznającym przemocy w rodzinie, interwent systemowy w rodzinie, interwent kryzysowy. Bogate doświadczenie szkoleniowe z zakresu przeciwdziałania przemocy, zachowań prospołecznych, asertywności, komunikacji interpersonalnej, uzależnień, pracy ze sprawcą przemocy. Doświadczenie w pracy z ofiarami przemocy w kryzysie (m. in. psychicznym).

Podczas wykładu zostały podjęte następujące tematy:

– Możliwości współpracy Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i ZI/GR w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie i uzależnieniom.

– Wymiana informacji zawierających dane osobowe pomiędzy KRPA a ZI/GR oraz ich pozyskiwania od innych służb.

– Zadania KRPA w obszarze przemocy i uzależnień.

– Zadania ZI/GR w obszarze przemocy i uzależnień „Niebieska Karta”.

– Mechanizmy uzależnienia i współuzależnienia.

– Mechanizmy zniewolenia ofiary stosowane przez osobę stosującą przemoc w rodzinie.

– Mechanizmy stawania się osobą doznającą przemocy w rodzinie.

– Możliwości podwójnego oddziaływania KRPA i ZI/GR w obszarze przemocy i uzależnień wobec uzależnionej osoby stosującej przemoc w rodzinie oraz współuzależnionych członków rodziny doświadczających przemocy.

– Motywowanie do zmiany przy wykorzystaniu metody Dialogu Motywującego.

Realizacja w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Opatówek na lata 2022-2023.

Print Friendly, PDF & Email