„ Fantastyczne możliwości”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku skoordynował realizacjęszkolnego programu profilaktyki uniwersalnej adresowanego do uczniów szkół podstawowych pt. „Fantastyczne możliwości” .

Warsztaty zostały przeprowadzone w Szkołach Podstawowych w Tłokini Wielkiej, Chełmcach, Rajsku dla V klasy, w wymiarze 12 godzin dydaktycznych dla każdej grupy, łącznie uczestniczyło 28 uczniów i ich rodzice w zajęciach.

Warsztaty przeprowadzili Renata Szlenkier, Iwona Frątczak, Lidia Napierała pedagodzy posiadający uprawnienia do realizacji programu zajęć wychowawczo – profilaktycznych „Fantastyczne możliwości”.

Celem programu „Fantastyczne możliwości” jest opóźnienie inicjacji alkoholowej wśród dzieci oraz ograniczanie problemów związanych z piciem alkoholu przez dorastających poprzez wzmacnianie rodzinnych, indywidualnych i rówieśniczych czynników chroniących.

„Fantastyczne możliwości” są adaptacją amerykańskiego programu Amazaing Alternatives, opracowanego na Uniwersytecie Minnesota w ramach Projektu Northland. Podstawą do stworzenia projektu stały się uznane teorie wyjaśniające przyczyny sięgania przez dzieci i młodzież po alkohol i inne substancje psychoaktywne oraz wiedzę na temat czynników ryzyka i czynników chroniących związanych z indywidualnymi cechami nastolatka, jego rodziną, grupą rówieśniczą, szkołą oraz środowiskiem lokalnym. Działania podejmowane w trakcie realizacji programu „Fantastyczne możliwości” oparte są na edukacji normatywnej, strategii profilaktycznej opracowanej na postawie Teorii uzasadnionego działania.

Efekty: Integracja uczniów. Współpraca w grupie. Wzmocnienie więzi rodzinnych. Umiejętne prowadzenie dyskusji. Wymiana doświadczeń i wrażeń. Radzenie sobie z negatywnymi emocjami. Utrwalenie pozytywnych zmian w zachowaniach nastolatków. Nabycie umiejętności kierowania zespołem. Rozwijanie kreatywności. Krytyczne podejście do tzw. „chwytów reklamowych”. Wzrost samooceny i pewności siebie. Rozwinięcie umiejętność radzenia sobie z namowami rówieśników do picia alkoholu. Uodpornienie uczniów na negatywne wpływy środowiska rówieśniczego i mediów. Znajomość sposobów spędzania czasu wolnego bez sięgania po alkohol. Uczniowie wzbogacili swoją wiedzę na temat konsekwencji picia alkoholu. Zostali zapoznani ze skutecznymi sposobami odmawiania.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku składa szczególne wyrazy podziękowania Pani Edycie Banasiak Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Tłokini Wielkiej, Pani Honoracie Wolniaczyk Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Rajsku, Panu Tomaszowi Mikuckiemu Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Chełmcach za umożliwienie przeprowadzenia zajęć dla dzieci i ich rodziców.

Realizacja w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Opatówek na 2020 r.

Print Friendly, PDF & Email