„ Fantastyczne możliwości”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku skoordynował realizację szkolnego programu profilaktyki uniwersalnej adresowanego do uczniów szkół podstawowych pt. “Fantastyczne możliwości” .

Warsztaty zostały przeprowadzone na terenie Szkoły Podstawowej w Tłokini Wielkiej dla V klasy, w wymiarze 12 godzin dydaktycznych dla każdej grupy, łącznie uczestniczyło 20 uczniów i ich rodzice w zajęciach.

Warsztaty przeprowadziła Renata Szlenkier posiadająca uprawnienia do realizacji programu zajęć wychowawczo – profilaktycznych „Fantastyczne możliwości”.

Celem programu “Fantastyczne możliwości” jest opóźnienie inicjacji alkoholowej wśród dzieci oraz ograniczanie problemów związanych z piciem alkoholu przez dorastających poprzez wzmacnianie rodzinnych, indywidualnych i rówieśniczych czynników chroniących.

“Fantastyczne możliwości” są adaptacją amerykańskiego programu Amazaing Alternatives, opracowanego na Uniwersytecie Minnesota w ramach Projektu Northland. Podstawą do stworzenia projektu stały się uznane teorie wyjaśniające przyczyny sięgania przez dzieci i młodzież po alkohol i inne substancje psychoaktywne oraz wiedzę na temat czynników ryzyka i czynników chroniących związanych z indywidualnymi cechami nastolatka, jego rodziną, grupą rówieśniczą, szkołą oraz środowiskiem lokalnym. Działania podejmowane w trakcie realizacji programu “Fantastyczne możliwości” oparte są na edukacji normatywnej, strategii profilaktycznej opracowanej na postawie Teorii uzasadnionego działania.

Efekty: Integracja zarówno rodziców jak i uczniów. Wymiana doświadczeń i wrażeń. Poznanie sposobów radzenia sobie z negatywnymi emocjami i rozwiązywaniem problemów. Zaangażowanie do współpracy rodziców i uczniów. Utrwalanie pozytywnych zmian w zachowaniu nastolatków. Przygotowanie młodych ludzi do pracy z grupą. Zapoznanie z różnymi technikami pracy. Rozwijanie w uczniach kreatywności.

Uczniowie wykazali się wspólną zabawą, sumiennym wykonywaniem zadań, zainteresowaniem, żywą dyskusją na tematy prowadzonych zajęć, sprawnym wykonywaniem działań w grupach, wspaniałym wczuciem się i odegraniem ról w przedstawieniu, dobrą zabawą, trafnymi wypowiedziami. Aktywne metody pracy pozwoliły na zaangażowanie wszystkich członków grupy. Warsztaty dla uczniów i udział rodziców włączyły ich w działania wychowawcze i edukacyjne. Wspólna zabawa była okazją do integracji uczestników programu.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku składa szczególne wyrazy podziękowania Pani Edycie Banasiak Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Tłokini Wielkiej
za umożliwienie przeprowadzenia zajęć dla dzieci i ich rodziców.

Realizacja w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Opatówek na 2019 r.

Print Friendly, PDF & Email