DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 848).

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: https://gopsopatowek.pl/

Data publikacji strony internetowej: 22.03.2018r.

Data ostatniej ostatniej aktualizacji: 23.03.2021r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego oraz elementu na pierwszej stronie (przesuwane zdjęcia, tzw. slider) dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne.
 • Brak opisu tekstowego modułu wyszukiwania informacji dla osób niepełnosprawnych.
 • Linki prowadzące do materiałów na innych stronach/podstronach nie zawierają treści tekstowej, którą mogą odczytać programy dla niepełnosprawnych.
 • Brak tytułu w zagnieżdżonych ramkach tzw. frame i iframe.
 • Elementy strony nie posiadają unikalnych ID
 • Brak opisów tekstowych dla dokumentów publikowanych w formie skanów, które są nieczytelne dla programów stosowanych przez osoby niepełnosprawne.
 • Strona nie jest responsywna, przez co może niepoprawnie wyświetlać się na urządzaniach mobilnych.

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą do kontaktu jest Marta Śnieg, adres e-mail: gopsopatowek@post.pl.

Kontaktować się można także dzwoniąc na numer telefonu: 62 76 18 425

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (https://www.rpo.gov.pl).

Dane teleadresowe podmiotu publicznego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku

Plac Wolności 14

62 – 860 Opatówek

Dostępność architektoniczna budynków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatówku:

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku

Plac Wolności 14

62 – 860 Opatówek

Do budynku prowadzą dwa wejścia:

– wejście główne od strony ulicy, do którego prowadzą schody, brak windy.

– wejście od strony parkingu– wejście bezprogowe z poziomu chodnika.

Osoby z niepełnosprawnością ruchową przyjmowane są w przyziemiu budynku (wejście od strony parkingu). W tym celu osoby te korzystają z oznaczonego przycisku znajdującego się przed wejściem do budynku.

Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i pomieszczenia w przyziemiu. W pomieszczeniach w przyziemiu urzędują pracownicy socjalny, którzy są do dyspozycji interesantów.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się w przyziemiu budynku, w głębi korytarza po prawej stronie.

Budynek nie posiada windy.

Przed budynkiem wyznaczono miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej.

2. Świetlica Środowiskowa „Słoneczko”

ul. Poprzeczna 2

62 – 860 Opatówek

Do budynku prowadzą schody, brak windy.

Brak miejsca parkingowego dla osoby niepełnosprawnej.

Dostępność pętli indukcyjnych, informacji głosowych, platform, oznaczeń

W obu budynkach nie ma pętli indukcyjnych, brak systemów naprowadzających dźwiękowo, brak oznaczeń w alfabecie Braille’a oraz oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i psem przewodnikiem

Do budynków i wszystkich pomieszczeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu m. in. do obiektów użyteczności publicznej, w szczególności: budynków i ich otoczenia przeznaczonych na potrzeby administracji publicznej.

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824) osoba uprawniona, tj. doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się ma prawo do:

 • kontaktu z urzędem za pomocą udostępnionych usług pozwalających na komunikowanie się,
 • załatwienia sprawy przy pomocy osoby przybranej.

W Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej w Opatówku dostępne są następujące usługi wspierające komunikowanie się:

 • poczta elektroniczna: gopsopatowek@post.pl
 • tel./faks pod numerem: 62 7618236
Print Friendly, PDF & Email