Dodatek energetyczny

Podstawa prawna

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220)

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (t. j. Dz. U. z 2017r., poz. 180 z późn.zm.).

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017r., poz. 1257).

Obwieszczenia Ministra Gospodarki z dnia 13 kwietnia 2017r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 01 maja 2017r. do dnia 30 kwietnia 2018r. (M.P. z 2017 poz.394)

KOMU PRZYSŁUGUJE

Dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej.

Za odbiorcę wrażliwego energii elektrycznej uważa się osobę, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu ustawy z o dodatkach mieszkaniowych, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Dodatek energetyczny przysługuje osobom korzystającym z dodatków mieszkaniowych. Osoba ubiegająca się o zryczałtowany dodatek energetyczny musi spełniać następujące warunki:

  • na dzień składania wniosku o zryczałtowany dodatek energetyczny ma przyznany decyzją dodatek mieszkaniowy.
  • jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorcą energetycznym.
  • zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

WYSOKOŚĆ DODATKU ENERGETYCZNEGO

Wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od dnia 1 maja 2017 r. do dnia 30 kwietnia 2018 r. dla gospodarstwa domowego wynosić będzie:

  • prowadzonego przez osobę samotną – 11,22 zł/miesiąc;
  • składającego się z 2 do 4 osób wynosi – 15,58 zł/miesiąc;
  • składającego się z co najmniej 5 osób wynosi – 18,70 zł/miesiąc.

Minister właściwy do spraw energii ogłasza, w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, wysokość dodatku energetycznego na kolejne 12 miesięcy, biorąc pod uwagę środki przewidziane na ten cel w ustawie budżetowej. Dodatek energetyczny wypłacają gminy w terminie do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 30 stycznia danego roku.

WYMAGANE DOKUMENTY

Niezbędne dokumenty, które należy dołączyć do wniosku o przyznanie dodatku energetycznego:

  • kopia umowy kompleksowej (umowa na przesyłanie i sprzedaż energii elektrycznej) lub umowy sprzedaży energii elektrycznej (umowa na sprzedaż energii elektrycznej);
  • kserokopia decyzji przyznającej dodatek mieszkaniowy
  • numer rachunku bankowego, na który będzie przekazywany dodatek energetyczny.

SPOSÓB WYPŁATY DODATKU

Dodatek energetyczny może być wypłacony: przelewem na rachunek bankowy osoby składającej wniosek lub w formie gotówkowej kasie Banku Spółdzielczego Ziemi Kaliskie w Opatówku.

Wniosek o dodatek energetyczny należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Opatówku. Druki wniosku dostępne są w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Opatówek pok. Nr 18 lub na stronie internetowej.

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do dodatku energetycznego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku.

WNIOSEK DO POBRANIA:

Print Friendly, PDF & Email