Więcej o: PROGRAM DOMOWYCH DETEKTYWÓW                     „Jaś i Małgosia na tropie”

PROGRAM DOMOWYCH DETEKTYWÓW „Jaś i Małgosia na tropie”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku skoordynował realizację szkolnego programu wychowawczo – profilaktycznego „Program Domowych Detektywów Jaś
i Małgosia na tropie” dla uczniów klas IV Szkołach Podstawowych w Tłokini Wielkiej, Rajsku, Opatówku i ich rodziców (49 osób). Więcej

Więcej o: „ Fantastyczne możliwości”

„ Fantastyczne możliwości”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku skoordynował realizacjęszkolnego programu profilaktyki uniwersalnej adresowanego do uczniów szkół podstawowych pt. „Fantastyczne możliwości” . Więcej

Więcej o: „Presja rówieśnicza Zielony Parasol” – Centrum Działań Profilaktycznych Wieliczka

„Presja rówieśnicza Zielony Parasol” – Centrum Działań Profilaktycznych Wieliczka

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie gminy Opatówek na 2020 rok w miesiącu grudniu 2020 r. skoordynował realizację programu zajęć wychowawczo – profilaktycznych „Presja rówieśnicza Zielony Parasol” – projekt współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Więcej

Więcej o: „Narkotyki kradną życie nie daj się wciągnąć”

„Narkotyki kradną życie nie daj się wciągnąć”

Zgodnie z Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii gminy Opatówek na 2020 rok w dniu 21.12.2020 r. przekazano materiały profilaktyczne w celach edukacji publicznej na rzecz dzieci i młodzieży w ramach prowadzonej profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej w zakresie profilaktyki uzależnień od substancji psychoaktywnych, promocji zdrowego stylu życia. Patronat nad realizacją przedsięwzięcia sprawuje Burmistrz Gminy Opatówek Sebastian Wardęcki. Więcej

Więcej o: „Spójrz inaczej na agresję”

„Spójrz inaczej na agresję”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie gminy Opatówek na 2020 rok w miesiącach październiku, listopadzie, grudniu 2020 r. skoordynował realizację programu zajęć wychowawczo – profilaktycznych „Spójrz inaczej na agresję”. Więcej

Więcej o: UNPLUGGED

UNPLUGGED

7,10 grudnia 2020 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku skoordynował realizacjęszkolenia w zakresie realizacji szkolnego programu wychowawczo – profilaktycznego adresowanego do uczniów w wieku 12-14 lat oraz ich rodziców .”Program Profilaktyczny Unplugged” dla kadry pedagogicznej placówek oświatowych gminy Opatówek (10 osób). Więcej

Więcej o: PRZYJACIELE ZIPPIEGO

PRZYJACIELE ZIPPIEGO

W miesiącach październiku, listopadzie, grudniu 2020 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku skoordynował realizacjęprogramu wychowawczo – profilaktycznego adresowanego do dzieci „Program Przyjaciele Zippiego” w Szkołach Podstawowych w Rajsku, Chełmcach, Tłokini Wielkiej. Więcej

” Opieka Wytchnieniowa ” – edycja 2020

W 2020r. Gmina Opatówek przystąpiła do realizacji zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ” Opieka wytchnieniowa ” – edycja 2020 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. Więcej

Więcej o: Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Opatówku

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Opatówku

Informuje, aby zgłosić kogoś na leczenie odwykowe, należy wypełnić wniosek i złożyć go w gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, właściwej dla miejsca zamieszkania osoby, której dotyczy postępowanie. W gminie Opatówek takie wnioski składa się do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Opatówku – 62-860 Opatówek Pl. Wolności 14, przyziemie pok. nr 5. Więcej