Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest krajowym programem operacyjnym współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym. PO PŻ jest finansowany ze środków Unii Europejskiej (FEAD) i ze środków krajowych (budżet państwa).

Główny cel Programu to udzielanie wsparcia osobom doświadczającym ubóstwa poprzez udostępnienie pomocy żywnościowej. Program w swoich założeniach przewiduje wsparcie osób
i rodzin najbardziej potrzebujących poprzez udzielanie nieodpłatnej pomocy żywnościowej bez jakiejkolwiek dyskryminacji i z poszanowaniem godności osób uprawnionych.

Kto może skorzystać z pomocy w ramach PO PŻ?

Pomoc w ramach Programu udzielana jest osobom, które z powodu trudnej sytuacji i niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie odpowiedniego wyżywienia. Odbiorcy artykułów spożywczych muszą spełniać wymogi określone w ustawie o pomocy społecznej, a w szczególności art. 7, z jednoczesnym zastosowaniem kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania
z pomocy społecznej (nie przekraczającym 220% ) tj:

 • 1 707,20 zł. dla osoby samotnie gospodarującej
 • 1 320,00 zł. dla osoby w rodzinie.

Skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej wydają pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej.

Zestaw artykułów spożywczych na Podprogram 2021 obejmuje:

 • groszek z marchewką
 • koncentrat pomidorowy
 • powidła śliwkowe
 • makaron jajeczny świderki
 • kasza jęczmienna
 • mleko UHT
 • szynka drobiowa
 • szynka wieprzowa mielona
 • filet a makreli w oleju
 • cukier biały
 • olej rzepakowy

Poza pomocą żywnościową w ramach działań towarzyszących osoby zakwalifikowane do Programu mogą zostać wytypowane do uczestnictwa w warsztatach szkoleniowych mających na celu wzmocnienie samodzielności i kompetencji w prowadzeniu gospodarstwa domowego z zakresu edukacji ekonomicznej, właściwego zarządzania budżetem domowym, zdrowego odżywiania, dietetyki, przeciwdziałania marnotrawieniu żywności.

Szczegółowe informacje dotyczące PO PŻ i Podprogramu 2021 znajdują się na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

https://www.mpips.gov.pl/pomocspoleczna/programy/program-operacyjny-pomoc-zywnosciowa-2014-2020-popz/ .

Informacji o Programie udzielają także pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatówku, Plac Wolności 18 (pokój nr 4 i 5) lub pod numerem telefonu: 62 76 18 425.

Print Friendly, PDF & Email