Konkurs „Razem Możemy Więcej” rozstrzygnięty! Organizacje pozarządowe i samorządy otrzymają 104 mln zł

Konkurs ofert Razem Możemy Więcej – Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022–2023 został ogłoszony 25 lutego br. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej zdecydowało o zwiększeniu kwoty finansowania z początkowych 40 mln zł do 104 mln zł.

Gmina Opatówek wystąpiła z ofertą i zakwalifikowała się do otrzymania dofinansowania na pomoc dla Obywateli Ukrainy na lata 2022-2023 kwotę 362.880,00 zł . Całość dofinansowania ze środków z MPiPS oraz Fundusz Pracy.

Projekt ma na celu przedstawienie konkretnego i bezpośredniego wsparcia dla cudzoziemców przebywających legalnie na terenie Gminy Opatówek w zakresie aktywizacji zawodowej oraz integracji i aktywności społecznej. Oferentem jest jednostka samorządu terytorialnego – Gmina Opatówek. Realizatorem projektu będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku. Projekt ma charakter lokalny i swym zasięgiem obejmuje Gminę Opatówek. Oferta obejmuje dwa obszary priorytetowe, ale wiodącym priorytetem jest Priorytet II Integracja i aktywizacja społeczna. Grupę docelową stanowić będzie 40 osób cudzoziemców, którzy przyjechali do Polski z Ukrainy w związku z prowadzonymi działaniami zbrojnymi legalnie przebywających na terenie Gminy Opatówek w okresie od 01 lipca 2022 r. do 31.12.2023 r.

Celem projektu jest wzrost aktywności społecznej i zawodowej wśród 40 cudzoziemców legalnie przebywających na terenie Gminy Opatówek w okresie od 01.07.2022 r. do 31.12.2023r. poprzez rozwój indywidualny, wzmocnienie aktywności w obszarach życia społecznego i pomoc w znalezieniu pracy. W ramach projektu realizowana będzie indywidualna i kompleksowa integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa. W ramach projektu uczestnicy będą mogli skorzystać nieodpłatnie z konkretnej oferty aktywizacji społecznej i zawodowej, którą poprzedzi analiza umiejętności, predyspozycji i problemów uchodźców. Celem projektu jest dokładne rozpoznanie potrzeb i możliwości danego uczestnika w zakresie aktywności społecznej i zawodowej, a następnie dobór instrumentów wsparcia pozwalających na uzyskanie odpowiednich kompetencji ( umiejętności miękkie, kwalifikacje/kompetencje zawodowe), który pozwoli na poprawę sytuacji życiowej uchodźców i ich rodzin. Nie mniej istotne okazuje się również wsparcie w nauce języka polskiego, psychologa, prawnika, doradcy zawodowego i tłumacza języka ukraińskiego oraz pracowników socjalnych, którzy będą pełnili funkcje przewodników i motywowali do podjęcia zmian, co doprowadzi do przezwyciężenia trudnych ich sytuacji, a tym samym do usamodzielnienia.

W związku z powyższym zaplanowano zastosowanie działań z zakresu aktywizacji zawodowej oraz integracji i aktywizacji społecznej:

Działanie 1 Nauka języka polskiego

Działanie 2 Trening umiejętności społecznych

Działanie 3 Poradnictwo prawne

Działanie 4 Praca socjalna

Działanie 5 Aktywizacja zawodowa

Działanie 6 Kursy /szkolenia/warsztaty

Cel odpowiada na problemy w obszarze realizacji projektu. Działania w projekcie pozytywnie wpłyną na zmniejszenie barier językowych, kulturowych, ograniczenie dyskryminacji narodowościowej oraz podjęcie aktywizacji społeczno-zawodowej. Zgodnie z założeniami przejętymi przez Oferenta udział w projekcie skutkował będzie wzrostem aktywności społecznej i zwiększeniem zatrudnienia.

Print Friendly, PDF & Email