2023r.

Celem Programu jest zapewnienie ze środków budżetu państwa wsparcia finansowego gmin, w formie dotacji celowej, na dofinansowanie do zadania własnego gmin, polegającego na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym, w szczególności:

  • dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
  • uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej,
  • osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (w tym w szczególności osobom starszym, chorym lub niepełnosprawnym i samotnym).

Pomoc w ramach rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023 dedykowana jest do dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych – spełniających warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej oraz kryterium dochodowe, tj. 200 % kryterium dochodowego, o którym mowa odpowiednio w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej, (tj 1200 zł na osobę w rodzinie lub 1552,00 zł w przypadku osób prowadzących samodzielne gospodarstwo domowe).

Pomoc udzielana jest w następującej formie:

  • świadczenia pieniężnego na zakup żywności (zasiłek celowy),
  • gorącego posiłku,
  • obiadu dla dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych.

W 2023r. gmina Opatówek otrzymała dotację celową z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego w zakresie modułu I i modułu II wieloletniego rządowego programu ” Posiłek w szkole i w domu:

Umowa Nr 129/PSD/2023 z dnia 22.03.2023 r. na kwotę 51.449,63 zł wraz z Aneksem.

Print Friendly, PDF & Email