Projekt
„Gmina Opatówek bez przemocy!”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku rozpoczyna realizację projektu „Gmina Opatówek bez przemocy!” współfinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego
w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”- edycja 2021.

Całkowity koszt zadania publicznego wynosi 21.750,00 zł. Na powyższe przedsięwzięcie udało się uzyskać dofinansowanie w wysokości 13.880 zł , wkład własny stanowi kwotę 7.870,00 zł.

Projekt obejmuje działania z zakresu priorytetu: poprawa jakości i zwiększenie dostępności usług świadczonych na rzecz osób zagrożonych lub doznających przemocy w rodzinie.

W okresie wrzesień 2021- grudzień 2021 w ramach programu zaplanowano:

  1. Opracowanie diagnozy środowiska lokalnego
  2. Opracowanie materiałów edukacyjno-promocyjnych oraz ich rozpowszechnienie wśród mieszkańców Gminy Opatówek
  3. Przeprowadzenie szkoleń dla osób zaangażowanych w pracę w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie
  4. Dyżury „Niebieski poniedziałek”
  5. Indywidualne konsultacje ze specjalistami
  6. Powstanie grupy wsparcia „Opatowianka”
  7. Minikonferencję – podsumowanie projektu.

Zachęcamy do bieżącego śledzenia stron internetowych Gminy Opatówek oraz GOPS Opatówek, gdzie cyklicznie zamieszczane będą informacje związane z realizacją projektu.

Print Friendly, PDF & Email