” Opieka Wytchnieniowa ” – edycja 2020

W 2020r. Gmina Opatówek przystąpiła do realizacji zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ” Opieka wytchnieniowa ” – edycja 2020 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Całkowity Koszt Programu w 2020r. to kwota : 50.400,00 zł, w tym: kwota 40.320,00 zł to środki Funduszu na realizację zadania, kwota 10.080,00 zł zadania własne gminy. Dodatkowo Gmina otrzymała ze środków Funduszu kwotę 403,20 zł na koszty związane z obsługą Programu.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności/ orzeczeniami równoważnymi poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usług opieki wytchnieniowej.

Program ma na celu:

1.wzmocnienie dotychczasowego systemu wsparcia poprzez świadczenie usług opieki wytchnieniowej dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczoną niepełnosprawnością oraz osobami dorosłymi ze znacznym stopniem niepełnosprawności / osobami z orzeczeniami równoważnymi

2.czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnieniem czasu na odpoczynek i regenerację

3.wzmocnienie osobistego potencjału oraz ograniczenie wpływu obciążeń psychofizycznych związanych ze sprawowaniem opieki poprzez wsparcie psychologiczne lub terapeutyczne

4.podnoszenie poziomu kompetencji dotyczących wsparcia osoby niepełnosprawnej za sprawą nauki technik wspomagania, pielęgnacji, prowadzenia działań rehabilitacyjnych w warunkach domowych oraz poprzez specjalistyczne poradnictwo w zakresie psychologicznych i społecznych aspektów wsparcia osób niepełnosprawnych, zagadnienia profilaktyki zdrowotnej i zdrowego stylu życia.

Print Friendly, PDF & Email