Profilaktyka uniwersalna „Debata”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie gminy Opatówek w dniach 23-24 maja 2019 r. skoordynował realizację programu zajęć wychowawczo – profilaktycznych „Debata”.

Warsztaty zostały przeprowadzone na terenie Szkoły Podstawowej w Opatówku dla uczniów VII klas, w wymiarze 3 godzin dydaktycznych dla każdej grupy. Realizator: Centrum Działań Profilaktycznych Grzegorz Kucharczyk. Warsztaty przeprowadziła

P. Barbara Paliga, posiadająca wymagane kwalifikacje i uprawnienia do przeprowadzenia zajęć profilaktycznych pt. „Debata”.

Program prof. dr hab. Krzysztofa Wojcieszka jest adresowany do uczniów starszych klas szkół podstawowych, w przypadku których w większości nie miała jeszcze miejsca inicjacja alkoholowa. Program „Debata” ma za zadanie opóźnienie inicjacji alkoholowej wśród młodzieży, uświadamia zagrożenia wynikające z korzystania ze środków psychoaktywnych. Program jest rekomendowany przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Instytut Psychiatrii i Neurologii oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji. Realizacja programu oparta jest o metody aktywizujące i służy przyjrzeniu się przekonaniom normatywnym młodzieży i próbie ich modyfikacji.

Zgodnie z założeniami programu, efektem zastosowanych strategii w programie powinno być: zmniejszenie tendencji do zachowań ryzykownych związanych z alkoholem podejmowanych przez młodzież, ukształtowanie właściwych przekonań normatywnych dotyczących picia alkoholu, zmniejszenie ryzyka wystąpienia krótkoterminowych i odroczonych konsekwencji używania substancji psychoaktywnych oraz integracja środowiska szkolnego i rodzinnego w zakresie profilaktyki zachowań ryzykownych.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej składa szczególne wyrazy podziękowania
Panu Mateuszowi Przyjaznemu Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Opatówku za umożliwienie przeprowadzenia zajęć dla młodzieży.

Print Friendly, PDF & Email